Η ίδρυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας το 1962

Shares

Η ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νομό Φλώρινας προέβαλε ως ένα από τα διαρκή αιτήματα των Φλωριναίων, γεγονός που διατυπώνεται και στις τοπικές εφημερίδες, εντονότερα περί το 1959. Οι οχλήσεις προς τα ανάλογα κλιμάκια της κεντρικής εξουσίας εκ μέρους των τοπικών παραγόντων και ιδιαιτέρως του βουλευτή Φλώρινας και Υπουργού Εσωτερικών Τάκου Μακρή θα φέρουν τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τον Απρίλιο του 1961 θα υπογραφεί η απόφαση για την ίδρυση στην πόλη της Φλώρινας πυροσβεστικού σταθμού Γ’ τάξης.

Ο πυροσβεστικός σταθμός Φλώρινας θα στεγασθεί αρχικά στο κτήριο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών απέναντι από το στρατόπεδο (σήμερα στεγάζει το super market Γρηγοριάδη) και θα στελεχωθεί με προσωπικό και δύο πυροσβεστικά οχήματα τον Μάιο του 1962. Στα τέλη Μαΐου θα γίνουν και τα εγκαίνια.

Πρώτος διοικητής ήταν ο Γεώργιος Σβωλόπουλος.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1962 τα δύο πυροσβεστικά οχήματα θα παρουσιασθούν και στην παρέλαση της επετείου του ΟΧΙ.

Όλες οι φωτογραφίες μας προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ – συλλογή Γ. Θεοδοσίου. Στην πρώτη από αυτές ο τοτε Δήμαρχος Φλώρινας Γεώργιος Θεοδοσίου (στο μέσον) και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρος Βούλτσης (με τα γυαλιά) πλαισιομένοι από τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Στις δεύτερη και τρίτη φωτογραφίες οι Νομάρχης Φλώρινας Παναγιώτης Μάτσος και Δήμαρχος Φλώρινας Γιώργος Θεοδοσίου, αντίστοιχα, μιλάνε στους παρευρισκόμενους. Και στις δυο φωτογραφίες πίσω από τον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, Πέτρο Βούλτση, (με τα γυαλιά) διακρίνεται ο γιατρός Αγγελής με τη σύζυγό του. Ο γιατρός Αγγελής ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου “Αντιγόνη”.

Ο εμφανιζόμενος ιερέας είναι ο πατέρας Αθανάσιος Ρούκαλης.

Στην τέταρτη φωτογραφία τα πρώτα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας παρελαύνουν στην οδό Παύλου Μελά στην διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 1962.

Στα κείμενα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε τους σημαντικότερους σταθμούς στην ίδρυση του Πυροσβεστικού Σταθμού Φλώρινας. Είναι τα σχετικά δημοσιεύματα σε δύο εφημερίδες: την «Ελληνική Φωνή» και τη «Φωνή της Φλωρίνης»

Ιδρύεται πυροσβεστικόν τμήμα εις την Φλώριναν

Την παρελθούσα Δευτέραν αφίκετο εις την πόλιν μας ο υποδιοικητής του πυροσβεστικού σώματος Θεσσαλονίκης κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος συνειργάσθη μετά του δημάρχου κ. Θεοδοσίου δια το θέμα της εγκαταστάσεως στην πόλιν μας πυροσβεστικού τμήματος. Ως εγνώσθη το εν λόγω τμήμα πυροσβεστών θα αποτελείται από 32 άνδρας και θα έχη εις την διάθεσίν του δύο πυροσβεστικά οχήματα. Το οίκημα όπου θα εγκατασταθή το πυροσβεστικόν τμήμα θα παραχωρηθη υπό του Δήμου.

 «Ελληνική Φωνή», φ. 1389, 1-4-1961

Υπεγράφη η απόφασις ιδρύσεως πυροσβεστικού σταθμού εις την Φλώρινα
Θα είναι Γ’ τάξεως

Ανεκοινώθη εξ Αθηνών ότι ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Καλατζής υπέγραψεν απόφασιν, δια της οποίας ιδρύεται εις την πόλιν μας, πυροσβεστικός σταθμός Γ΄τάξεως. Δια νεωτέρας αποφάσεως του κ. Υφυπουργού θα καθορισθή ο χρόνος ενάρξεως λειτουργίας του εν λόγω σταθμού.

Ως γνωστόν η Κρατική πυροσβεστική υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μακρή, επεξετάθη προ καιρού και εις την Φλώριναν.

 «Ελληνική Φωνή», φ.1405, 29-7-1961

Τον Απρίλιον θα λειτουργήση ο πυροσβεστικός σταθμός
Είναι έργον του κ. Δημ. Μακρή

Χάρις εις το ενδιαφέρον του υπουργού μας κ. Μακρή η ίδρυσις εν τη πόλει μας πυροσβεστικού σταθμού Γ’ τάξεως, με δύναμιν 38 ανδρών, είναι πλέον τετελεσμένον γεγονός. Ούτω ένα σπουδαιότατον κενόν της πόλεως μας πληρούται.

Δια τας τελευταίας διατυπώσεις της εγκαταστάσεως του σταθμού, ο οποίος θα λειτουργήση εντός του Απριλίου, αφίκετο προχθές ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος δια το ανωτέρω θέμα έσχεν μακράς συνεργασίας μετά του νομάρχου κ. Μάτσου και του δημάρχου κ. Θεοδοσίου.

Ως γνωστόν η πυροσβεστική υπηρεσία θα στεγασθή εις τον παρά τους στρατώνας κτίριον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμόν, όπου εστεγάζετο η Τεχνική Σχολή Μαθητείας.

«Φωνή της Φλωρίνης», φ. 2, 24-3-1962

Αφικνούνται αύριον οι άνδρες
και τα οχήματα του πυροσβεστικού σταθμού Φλώρινης
Ο αριθμός τηλεφώνου του είναι 4-44

Κατ’ ανακοίνωσιν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλωρίνης, αύριον και περί ώραν 12ην μ. θα αφιχθούν εις την πόλιν μας εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης τα πυροσβεστικά οχήματα και η δύναμις, η οποία θα αναλάβη την πυρασφάλειαν της πόλεως και των πέριξ χωρίων. Εις τους άνδρας του πυροσβεστικού σταθμού θα γίνη επίσημος υποδοχή, καλείται σε εις αυτήν και ο λαός της πόλεως.

Δια της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι ο αριθμός τηλεφώνου δια κλήσιν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εις ενδεχόμενην πυρκαϊάν, πλημμύραν, κατάρρευσιν κ.τ.λ. είναι 4-44. Δια προσωπικάς δε κλήσεις ασχέτους με πυρκαϊάς κ.τ.λ. είναι 4-45

Φλωρινιώτικα

Ως ήδη ανεκοινώθη αφίκετο εις την πόλιν μας ο διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Φλωρίνης κ. Γεώρ. Σβολόπουλος. Ούτω η πυροσβεστική υπηρεσία είναι πλέον γεγονός δια την Φλώριναν, η οποία πληροί έτσι μίαν σοβαρότατην ανάγκη της.

Και τούτο είναι ένα ακόμη δείγμα του ενδιαφέροντος του Υπουργού μας κ. Μακρή δια την πόλιν μας και γενικώτερον δια τον νομόν μας. Και η σημασία του επιτεύγματος τούτου γίνεται ακόμη σημαντικωτέρα, όταν αναλογισθή, κανείς, ότι άλλαι πόλεις με πολύ μεγαλύτερον, πληθυσμόν από τον πληθυσμόν της Φλωρίνης, δεν απέκτησαν ακόμη πυροσβεστικούς σταθμούς, συντηρουμένους υπό του κράτους.

«Φωνή της Φλωρίνης», φ. 11, 26-5-1962

Αφιχθέντων των ανδρών και των οχημάτων
Ήρχισε από της Κυριακής λειτουργών ο Πυροσβεστικός Σταθμός Φλωρίνης
Θα εξυπηρετήση ολόκληρον τον Νομόν

Την μεσημβρίαν της Κυριακής, αφίκοντο τα δύο πυροσβεστικά οχήματα, ως και οι 21 άνδρες, οι οποίοι θα επανδρώσουν τον πυροσβεστικόν σταθμόν Φλωρίνης. Ο εν λόγω σταθμός, ο οποίος ως γνωστόν είναι καρπός μακροχρονίου προσπαθείας του υπουργού μας κ. Μακρή, θα εξυπηρετήση ολόκληρον τον νομόν Φλωρίνης.

Ο διοικητής του σταθμού κ. Γ. Σβωλόπουλος επραγματοποίησεν την τρέχουσαν εβδομάδαν επισκέψεις φιλοφρονήσεων εις άπαντας τους εκπροσώπους των αρχών της πόλεως.

Χθες εξ άλλου εις τον σταθμόν ετελέσθη αγιασμός.

«Φωνή της Φλωρίνης», φ. 12, 2-6-1962

Στήλη «Ξεφυλλίζοντας την ζωή»

Ο πυροσβεστικός σταθμός Φλωρίνης ετέθη πια σε λειτουργία. Και πρόκειται για έναν από τους οργανισμούς εκείνους, που δεν μπορείς να τους ευχηθής «καλές δουλειές». Έτσι κατά τα εγκαίνια του σταθμού πολλοί βρέθηκαν σε δύσκολη θέσι, όταν χρειάστηκε να ευχηθούν στον διοικητή κ. Σβωλόπουλον. Μιά πρέπει να είναι η βασική ευχή όλων μας: Η πυροσβεστική υπηρεσία να μας είναι αχρείαστη.

Νίνα

«Φωνή της Φλωρίνης» φ. 14, 16-6-1962

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »