Η ανέγερση του δημοτικού περιπτέρου στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα το 1957

Shares

Την άνοιξη του 1957 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με Δήμαρχο Φλώρινας τον Παντελή Παπαθανασίου αποφασίζει την έναρξη εργασιών για τον εξωραϊσμό του λόφου του Αγίου Παντελεήμονα. Το κυριότερο έργο θα ήταν η ανέγερση τουριστικού περιπτέρου στη θέση που υπήρχε και παλαιότερα. Η «Ελληνική Φωνή» παρακολουθεί και δημοσιεύει ανελλιπώς σε τακτά διαστήματα στοιχεία που αφορούν στην ανέγερση του περιπτέρου αλλά και γενικότερα στα έργα εξωραϊσμού του λόφου. Ψέγει τους πλούσιους της πόλης που δεν συμβάλουν με τον οβολό τους στα έργα και προτείνει την ονομασία του λόφου σε «Αλσύλλιον των Ρόδων» λόγω της φύτευσης στην περιοχή πολλών τριανταφυλλιών.

Οι δυο φωτογραφίες είναι από την περίοδο των εργασιών ανέγερσης του νέου περιπτέρου τον Ιούλιο του 1957. Στην τρίτη φαίνεται ολοκληρωμένο το περίπτερο και σε λειτουργία με την ονομασία «Άλσος» υπό τη διεύθυνση του Περικλή Καλλίνη (Πίκης). Χρονολογικά τοποθετείται στο 1960. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ – συλλογή Γ. Θεοδοσίου.

Ακολουθούν σχετικά δημοσιεύματα από την «Ελληνική Φωνή» του ΄57 σχετικά με την ανέγερση του περιπτέρου:

———————————–

Θα ανεγερθή περίπτερον

Το Δημοτικό Συμβούλιον τής πόλεώς μας ενέκρινεν πίστωσιν 50.000 δρχ. δια την ανέγερσιν περιπτέρου εις τον λόφον του Αγίου Παντελεήμονος.

«Ελληνική Φωνή», 10/1181, 13 Απριλίου 1957

Στήλη «Ξεφυλλίζοντας τη Ζωή»

… Στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονος χτίζεται ένα εκκλησάκι – στην θέσιν του παληού – που θα είναι ένα πραγματικό στολίδι. Μαζί δε με το περίπτερο, που θα χτισθή πιο πάνω θα μπορεί πλέον να αξιοποιηθή τουριστικώς το όμορφο βουνό μας…

Νίνα

Εξωραΐζεται ο λόφος του Αγίου Παντελεήμονος

Η πόλις μας είναι τουριστική. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερον ουδεμία προσπάθεια σοβαρά ανελήφθη προς αξιοποίησιν των φυσικών καλλονών της. Ιδιαιτέρως ο λοφίσκος μας Άγιος Παντελήμων ο οποίος είναι πνεύμων της πόλεως και το μοναδικόν εις την Ελλάδα Πάρκο – Δάσος, είχε μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτος. Ευτυχώς όμως που από ημερών ο Δήμος Φλωρίνης συνεπικουρούμενος και από την Βασιλικήν Πρόνοιαν, ήρχισεν μίαν σοβαράν προσπάθειαν εξωραΐσεως του καταπράσινου λοφίσκου μας. Ήδη κατόπιν καλλιεργείας παλαιών και νέων πηγών κατεσκευάσθησαν 2 βρύσαι, θα τοποθετηθούν άλλαι 3, θα κατασκευασθή δε και υδατοδεξαμενή. Επίσης το παλαιόν εικονοστάσιον του Αγίου Παντελεήμονος κατεδαφίσθη και στην θέσιν του θ΄ ανεγερθή νέο, το οποίο θα είναι αληθινό στολίδι στο γραφικό αυτό περιβάλλον. Ο έμπροσθεν της εκκλησούλας χώρος διασκευάζεται εις ευρύχωρον πλατείαν. Ο γύρω τόπος εξωραΐζεται επιμελώς, εκατοντάδες δε τριανταφυλλιές θα φυτευθούν, πολλαί δε αγριοτριανταφυλλιές θα μπολιασθούν. Πάνω από το εκκλησάκι και στην θέσι, που ήταν το παληό περίπτερο θ’ ανεγερθή μοντέρνο τουρσιτικό περίπτερο μ’ όλα τα κομφόρ. Προς τον σκοπόν αυτόν ήδη το δημοτικόν συμβούλιον – όπως έγραψε ήδη η «Ελληνική Φωνή» εψήφισε 50.000 δρχ. Πληροφρούμεθα ότι προβλέπεται η ανέγερσις και δύο ή τριών υποστέγων. Επί πλεόν ο λοφίσκος θα ηλεκτροφωτισθή, θα ανοιγή, δε αυτοκινητόδρομος μέχρι των Τριών Πηγαδιών (Ούτς Μπουνάρ). Παραλλήλως προς τας ανωτέρω εργασίας, γίνεται και εργασία καλλωπισμού του δάσους, με κλαδεύσεις και άλλας δενδροκομικάς εργασίας εις τρόπον ώστε π λοφίσκος να μεταβληθή εις αληθινόν παραδείσιον κήπον.

Υπάρχουν προβλέψεις ότι πλην του περιπτέρου, του αυτοκινητορδρόμου και του ηλεκτροφωτισμού, όλαι αι λοιπαί εργασίαι θα περατωθούν εντός της επόμενης εβδομάδος, οπότε ο γραφικός μας λοφίσκος θα παραδοθή μ’ ολες τις ανέσεις του στους συμπολίτας μας και τους επισκέπτας μας.

Την τουριστικήν σημασίαν όλων των ανωτέρω εργασιών την αντιλαμβάνεται ο καθείς. Δια τούτο η αναληφθείσα προσπάθεια είναι πλεόν ή αξιέπαινος και πρέπει να την χειροκροτήσουμε όλοι.

«Ελληνική Φωνή», 11/1182, 20 Απριλίου 1957

Στήλη «Ξεφυλλίζοντας τη Ζωή»

…Οι εργασίες για τον εξωραϊσμό του Αγίου Παντελεήμονος συνεχίζονται. Ήδη άρχισε ν΄ ανεγείρεται το περίπτερον. Σιγά – σιγά το αλσύλλιο θα γίνει αληθινός επίγειος παράδεισος…

Νίνα

«Ελληνική Φωνή», 14/1185, 11 Μαΐου 1957

Στήλη «Ξεφυλλίζοντας τη Ζωή»

Οι εργασίες για την ανέγερσι του περιπτέρου στο αλσύλλιο του Αγίου Παντελεήμονος συνεχίζονται. Φέτος η πόλις μας θα κάνη ένα καλό βήμα για την τουριστική αξιοποίησι των καλλονών της. Η προσπάθεια όμως πρέπει να συνεχισθή με μεγαλύτερο ζήλο, Είναι όμως λυπηρό που οι πλούσιοι της πόλεώς μας δεν άνοιξαν ακόμα τα ταμεία τους για να προσφέρουν μιά δεκάρα γι’ αυτόν τον σκοπό. Τόση τσιγκουνιά αληθινά δεν περίμενα ποτέ. Κρίμα.

Νίνα

 «Ελληνική Φωνή», 16/1187, 25 Μαΐου 1957

Το περίπτερον

Εντός του επομένου μηνός περατούται η ανέγερσις του τουριστικού περιπτέρου εις τον Άγιον Παντελεήμονα. Ήδη γεννάται το ζήτημα της επιπλώσεως τούτου. Θα την κάνη ο Δήμος ή ο ενοικιαστής; Αυτό είναι ζήτημα δημοτικού συμβουλίου. Οποιοσδήποτε όμως κι΄ αν αναλάβη την επίπλωσί του, πρέπει αύτη να είναι πολυτελής και όχι πρόχειρη με σαραβαλοκαρέκλες κ.λπ. Αν και νομίζομεν ότι την δυνατότητα αυτήν μόνον ο Δήμος ημπορεί να την έχη.

«Ελληνική Φωνή», 20/1191, 22 Ιουνίου 1957

Αλσύλλιον των Ρόδων

Ο λοφίσκος του Αγίου Παντελεήμονος εκτός του ότι απέκτησεν τουρσιτικόν περίπτερον και εξωραΐσθη σχετικώς, πρόκειτια να μετατραπή εις έναν απέραντο τριανταφυλλεώνα. Ήδη εκατοντάδες αγρίων τριανταφυλλιών εμπολιάσθησαν και το φθινόπωρον άλλαι εκατοντάδες θα φυτευθούν. Επειδή ο βασιλεύες των ανθέων, το ρόδον, θα κυριαρχή επί του λοφίσκου προτείνομεν, όπως ολόκληρος αυτή η περιοχή μετονομασθή εις «Αλσύλλιον των Ρόδων». Οι λόγοι της μετονομασίας είναι κυρίως εντυπωσιακοί, αλλά και διότι η ονομασία θα εκφράζη μιαν πραγματικότητα. Οι αρμόδιοι τώρα έχουν τον λόγον.

 «Ελληνική Φωνή», 22/1193, 6 Ιουλίου 1957

Η μίσθωσις του περιπτέρου

Κατά τον διεξαχθέντα διαγωνισμόν δια την ανάδειξιν εκμισθωτού του περιπτέρου του «ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» (Αγίου Παντελήμονος», ουδείς συμμετέσχεν. Και τούτο διότι η υπό του δημοτικού συμβουλίου τεθείσα πρώτη προσφορά των 500 δρζ. Μηνιαίως είναι υπερβολική. Μια αναθεώρησις της αποφάσεως επιβάλλεται να γίνη, διότι άλλως το περίπτερον θα παραμείνη κλειστόν, προς ειρωνείαν όλων των εξόδων και μόχθων των συμβαλλόντων ει την ανέγερσίν του.

 «Ελληνική Φωνή», 25/1196, 26 Ιουλίου 1957

———————————–

* Σχετικό δημοσίευμα του Θανάση Βογιατζή θα βρείτε εδώ: Το Δημοτικό Περίπτερο «ΑΛΣΟΣ» το 1960

* Για τον Δήμαρχο Παντελή Παπαθανασίου διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του Θανάση Βογιατζή εδώ: Μνήμη Παντελή Παπαθανασίου, δημάρχου Φλωρίνης (1951-1959)

Σπύρος Xρ. Παπαχαρίσης

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »