Η ύδρευση της Σκοπιάς και η προσφορά των εν Αμερική Νεβολιανιτών το 1927

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

Η φωτογραφία έχει ληφθεί στις 27 Φεβρουαρίου του 1927, στο χωριό Σκοπιά Φλώρινας (παλαιά ονομασία Άνω Νεβολιάνη). Κάτοικοι και προεστοί του χωριού φωτογραφίζονται μπροστά στους υδροσωλήνες που έχουν αφιχθεί από το εξωτερικό και προορίζονται για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του χωριού.

Ο φωτογράφος Τέγος Τέγου που έχει βγάλει τη φωτογραφία, έχει χαράξει στην φωτογραφική πλάκα τα εξής: «σιδηροσωλήνες του υδραγωγείου άνω νεβολιάνη – νεβολιάνη τη 27-2-27».

Το κείμενο που παράλληλα τεκμηριώνει τη φωτογραφία, ενδεχομένως και την αιτία φωτογράφισης βρίσκεται στην εφημερίδα «Φωνή του Λαού», της 4ης Μαρτίου 1927, φύλλο 552/111. (το παραθέτουμε ολόκληρο)

Διαβάζοντάς το, προκύπτει ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης του χωριού οι εν Αμερική ευρισκόμενοι κάτοικοι του χωριού προσφέρουν τον οβολό τους για την εκτέλεση σχετικού έργου, το κόστος του οποίου είχε προϋπολογισθεί σε 400.000 δραχμές. Το έτος 1927 ήδη είχαν στείλει 2.000 δολλάρια.

Τα πρώτα μέτρα υδροσωλήνων παραγγέλθηκαν άμεσα από την επιτροπή η οποία είχε συσταθεί για αυτόν τον σκοπό και ίσως είναι αυτά που εικονίζονται στην φωτογραφία. Απόδειξη ότι τα χρήματα των αποδήμων άρχισαν να πιάνουν τόπο.

Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των προσώπων που απαθανατίζονται στην φωτογραφία του Τ. Τέγου. Όποιος αναγνωρίζει κάποιο από τα πρόσωπα παρακαλούμε ας το δηλώσει είτε προσθέτοντάς το ως σχόλιο στο τέλος της σελίδας είτε επικοινωνώντας στο spipap63@gmail.com.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της «Φωνής του Λαού»:

Οι εν Αμερικοί Νεβολιανίται

Γεγονός σημαντικόν και πρωτοφανές δια την περιφέρειαν Φλωρίνης, άξιον δε όχι απλής αναγραφής αλλά μεγάλης εξάρσεως και διαδόσεως καθ’ όλα τα σημεία του ορίζοντος, δια να πληροφορηθώσιν ομογενείς και ξένοι, ότι η προς την γενέτειραν αγάπη των Μακεδόνων είνε βαθύτατα ερριζωμένη εις τα ψυχάς εκείνων, οι οποίοι έτυχε διαφόρων ένεκα λόγων να ευρίσκωνται εν ξένη γη και να ζώσι μακράν τόπου εις τον οποίον είδον το πρώτον το φως της ημέρας, έτρεξαν εις τους αγρούς μικροί και εφοίτησαν εις το ταπεινόν του χωρίου των σχολείον και ήκουσαν τας ευχάς των ιερέων εις την χαμηλήν και μισοσκότεινον Εκκλησίαν αυτού. Οι εν Αμερικοί Νεβολιανίται, τα καλά και γεναιόψυχα τέκνα του παρά την Φλώριναν χωρίου αν και μακράν αυτής ευρισκόμενοι δεν έπαυσαν ενδιαφερόμενοι δια την Πατρίδα των. Με τας οικονομίας των πρώτοι αυτοί έθεσαν τον πυρήνα προς σχηματισμόν ταμείου, δια την ύδρευσιν της Νεβολιάνης της οποίας οι κάτοικοι υποφέρουν πολύ από την έλλειψιν ύδατος, διότι το υπάρχον είνε ελεεινόν. Απέστειλαν λοιπόν πέρυσιν ακόμη Δολλάρια δισχίλια (2.000) με την διαβεβαίωσιν, ότι άμα ως αρχίση το έργον θα προσφέρωσιν του όλου έργου, το οποίον προϋπελογίσθη εις δραχ. τετρακοσίας χιλιάδας.

Η Επιτροπή της υδρεύσεως εργαζομένη φιλοτίμως, προέβη αμέσως εις την παραγγελίαν των υδροσωλήνων εξ Ευρώπης, οίτινες και έφθασαν κατ’ αυτάς. Οι εν Αμερική ευγενείς και φιλοπάτριδες Νεβολιανίται, οι οποίοι έγιναν αίτιοι της υδρεύσεως του χωρίου των είνε άξιοι της υδρεύσεως του χωρίου των είνε άξιοι της ευγνωμοσύνης των συμπολιτών των, και παρουσιάζουν ενώπιον όλων των εν Αμερική Μακεδόνων, το έργον των, ως παράδειγμα άξιον μιμήσεως.

Μέχρι σήμερον εβλέπομεν ζηλοτύπως τους Κοζανίτας και Καστοριείς, φροντίζοντας τους μεν περί ιδρύσεως λουτρώνων εν Κοζάνη, τους δε προς μεταφοράν αφθόνων υδάτων εν Καστορία.

Ιδού λοιπόν, ότι και το προάστειον της Φλωρίνης, η δροσερά Νεβολιάνη μας παρουσιάζει κατάπληξιν με την μεγάλην δωρεάν των εν Αμερική τέκνων της.

Ιδού τα ονόματα των δωρητών.

  1. Ηλ. Κούζος, Δημ. Κούζος ανά 75 Δολλάρια.
  2. Μην. Λαζένκας, Μιχ. Νάσου, Στ. Παπαναστασίου, Ιάς. Σλάβες, Εθαγγ. Ίγνου, Στ. Καΐτζες, Δημ. Νάσου, Φιλ. Αλεξίου, Κυρ. Ορδάνου, Κων. Στρούμος, Θωμ. Στρούμος, Λαζ. Κοϊτσης, Βαν. Ορδάνου, Φιλ. Διβίτκου, Ιω. Ρίσις, Σωτ. Κυρατζής, Παύλ. Στο(;)ές, Δημ. Στρέζος, Φιλ. Τσεπκέζης, ανά 50 Δολλάρια.
  3. Δημ. Ορδάνου 40 Δολλάρια.
  4. Κυρ. Κούζος Δολλάρια 35.
  5. Αθ. Κούρτε, Γρηγ. Γούλην, Ναούμ Διβίτκου, Πετ. Νόλης, Δημ. Κυρατζής ανά 30 Δολλάρια.
  6. Στ. Ηλιάδης, Λαζ. Λαζένκας, Χρ. Ηλιάδης, Στεφ. Νόλης, Νικ. Ηλιάδης, Χρ. Τζίκος, Παύλ. Κυρατζής, Ναούμ Τέρπκου, Στ. Δήμου, Ιω, Σέρτσες, Γεωρ. Σί(;)ες, Τασ. Δίνες, Κων. Κ. Δίνες, Κ. Γ. Δίνες, Βαν. Μαζένκας, Ηλ. Δίνε, Γ. Τσεπκέζ, Παντ. Τσεπκέζ, Χρ. Τσιγούλης ανά Δολ. 25.
  7. Κων. Παπαγεωργίου, Αν. Κύρου, Κιρ. Νάν(;)υ ανά 20 δολλάρια.
  8. Λαζ. Πέικου, Πετ. Γροζδίν, Λαζ. Μπαμπάρης, ανά 15 δολλάρια.
  9. Νικ. Άφτος, Φιλ. Κουσμένη, ανά 10 δολλ. Τρα. Μπαμπάρης δολλάρια 5.

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »