Οι «Μικροί Τραγουδιστές των Παρισίων» στη Φλώρινα το 1961

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

Τον Ιούλιο του 1961 η Φλώρινα υποδέχτηκε μια από τις σημαντικότερες παιδικές χορωδίες στον κόσμο. Τους «Μικρούς Τραγουδιστές των Παρισίων» («The Little Singers of Paris») – Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

Η αναγγελία της συναυλίας

Στην «Ελληνική Φωνή», φύλλο 1403/15-7-1961 διαβάζουμε:

Το μεγαλύτερον καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς

Εμφανίζεται αύριον εις την πόλιν μας η παγκοσμίου φήμης Γαλλική Παιδική Χορωδία Παρισίων

Την συναυλίαν οργανώνει ο Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης

Η φιλόμουσος Φλώρινα θα έχη την ευτυχίαν να απολαύση αύριον και ώραν 10 μ.μ. εις την αίθουσαν του κινηματογράφου «Αγγέλικα» μίαν από τας καλυτέρας παιδικάς χορωδίας του κόσμου, ίσως η Δευτέρα μετά την χορωδίαν της Βιέννης – την γαλλικήν χορωδίαν των Μικρών Τραγουδιστών του Αγίου Φραγκίσκου Παρισίων. Την μουσικήν αυτήν πανδαισίαν, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερον μουσικόν γεγονός δια την πόλιν μας, την προσφέρει, υπό την προστασίαν του Νομάρχου κ. Μάτσου, εις το φιλόμουσον κοινόν ο πάντοτε εκλεκτικός εις καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης». Οι «Μικροί Τραγουδισταί της Γαλλίας», το φημισμένον αυτό χορωδιακό συγκρότημα, εξετέλεσεν μίαν μεγάλην περιοδείαν ανά την Ευρώπην. Ετραγούδησαν κατά καιρούς εις την Αγγλίαν, την Γερμανίαν, την Ισπανίαν και την Ιταλίαν. Σήμερον εμφανίζεται ενώπιον του Αθηναϊκού κοινού, μετά μίαν θαυμασίαν εμφάνισιν ενώπιον του κοινού των Πατρών.

Η είσοδος εις την συναυλίαν θα επιτραπή μόνον δια αυστηρώς προσωπικών προσκλήσεων, λόγω των περιορισμένων θέσεων της αιθούσης.

Δέον να σημειωθεί ότι δια την πραγματοποίησιν της συναυλίας ενδιαφέρθη μεγάλως και ο Υπουργός Εσωτερικών Δ. Μακρής.

Η εμφάνιση της χορωδίας

Σε εκτενές ρεπορτάζ στην «Ελληνική Φωνή», φύλλο 1404/22-7-1961 διαβάζουμε:

Η Φλώρινα κατεγοητεύθη από το θείο τραγούδι των «Μικρών Τραγουδιστών Παρισίων»

Καθ’ όλα άψογος η εμφάνισις της χορωδίας

Την 10,30 μ.μ. της παρελθούσης Δευτέρας εις τον κινηματογράφον «Αγγέλικα» εδόθη η προαναγγελθείσα συναυλία της παγκοσμίου φήμης παιδικής χορωδίας των Παρισίων «Οι Μικροί Τραγουδισταί», την οποίαν οργάνωσεν ο Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», και η οποία ετέλει υπό την προστασίαν του Νομάρχου κ. Μάτσου. Προς της ενάρξεως του προγράμματος προσεφώνησε το κοινόν ο πρόεδρος του «Αριστοτέλους» κ. Τυρπένου, ο οποίος εξέφρασε την χαρά των μελών του Συλλόγου δια την άφιξιν εις Φλώριναν της περιφήμου χορωδίας των «Μικρών Τραγουδιστών των Παρισίων» και ευχαρίστησε αφ’ ένός τον μαέστρο κ. Κοζί Ντεμινιέ και αφ’ ετέρου τον Νομάρχην κ. Μάτσον δια το αμέριστον ενδιαφέρον των όπως εμφανισθή η χορωδία και εις την ακριτικήν μας πόλιν.

Κατόπιν ωμίλησεν εις την γαλλική ο διευθυντής της χορωδίας κ. Ντεμινιέ, ο οποίος ιδιαιτέρως ετόνισε την επίσκεψιν της χορωδίας εις την ωραίαν Ελλάδα και ευχαρίστησε τον υπουργόν κ. Μακρήν, τον Νομάρχην κ. Μάτσον και τον Φ.Σ.Φ. «ο Αριστοτέλης» δια τας προσπαθείας των όπως πραγματοποιηθή η συναυλία.

Τέλος ωμίλησεν ένα μέλος της χορωδίας, ο οποίος εις την ελληνικήν γλώσσαν μετέφερε το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης του γαλλικού λαού προς τον ελληνικόν.

Επηκολούθησε η εκτέλεσις του προγράμματος, το οποίον περιελάμβανεν εις το πρώτον μέρος παλαιά θρησκευτικά τραγούδια και εις το δεύτερον λαϊκά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και την περίφημη ελληνικήν «Καραγκούναν», η οποία κατ’ απαίτησιν του κοινού επαναλήφθη.

Η εκτέλεσις του προγράμματος ήτο καθ’ όλα άψογος, καίτοι οι «Μικροί Τραγουδισταί» ήσαν κατάκοποι εκ του εξ Αθηνών ολοημέρου ταξιδίου των. Η αρμονία των αγγελικών φωνών ήτο καταπληκτική. Ενόμιζεν κανείς πως δεν ευρίσκετο εις αίθουσαν θεάτρου, αλλά εις θρησκευτικόν τόπον, όπου επιβάλλεται εξ ύψους το δέος και ο σεβασμός.

Ευθύς εξ αρχής οι «Μικροί Τραγουδισταί» «επεβλήθησαν» του κοινού το οποίον, χωρίς υπερβολήν, απερροφήθη κυριολεκτικώς προ του θείου άσματος. Εκείνο το οποίον επροκάλεσε την άμεσον «συμφωνίαν» χορωδίας και κοινού ήτο, εκτός των αγγελικών φωνών, αι οποίαι είχον την απαλότητα του βελούδου, και η ευχέρεια με την οποίαν τραγουδούσαν οι μικροί χορωδοί και η θαυμαστή πειθαρχία των μπρος στην μπαγκέττα του μάγου μαέστρου. Και την «συμφωνία» αυτήν την εξέφρασε το κοινόν με την θύελλα των χειροκροτημάτων, που ακολουθούσε το τέλος κάθε τραγουδιού.

Το όλον πρόγραμμα έκλεισε με τους εθνικούς ύμνους Ελλάδος και Γαλλίας.

Εις το τέλος ο διευθυντής της χορωδίας εδέχθη τα συγχαρητήρια του νομάρχου κ. Μάτσου, του διοικητού του Β’ Σώματος Στρατού, αντιστρατήγου κ. Πιπιλή, του δημάρχου κ. Θεοδοσίου και των λοιπών παρισταμένων.

Μετά την συναυλίαν ο Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» προς τιμήν των «Μικρών Τραγουδιστών» παρέθεσεν εις τον τουριστικόν ξενοδοχείον «Ξενία» δείπνον, κατά την διάρκειαν του οποίου εχαιρέτισαν τους μικρούς χορωδούς ο δήμαρχος κ. Θεοδοσίου, ο νομάρχης κ. Μάτσος, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του «Αριστοτέλους» κ. Τσάπανος, απήντησεν δε ο διευθυντής της χορωδίας κ. Ντεμινιέ ο οποίος κατέληξεν ως εξής: «ένα τραγούδι μας», είπε «είναι ένα μήνυμα αγάπης, μήνυμα ελευθερίας, μήνυμα ειρήνης».

Την επομένην, αφού εφιλοξενήθησαν εις την Γεωργικήν Σχολήν, οι «Μικροί Τραγουδισταί» ανεχώρησαν εις Αθήνας.

Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του «Αριστοτέλη» Σοφοκλής Τσάπανος απευθύνει χαιρετισμό κατά τη διάρκεια του δείπνου που δόθηκε προς τιμήν των «Μικρών Τραγουδιστών των Παρισίων» στο Ξενοδοχείο «Ξενία»

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »