Ημέρα σκέψης – Πρόσκοποι Φλωρίνης στην 1η Πανελλήνια Συγκέντρωση το 1926

Shares

Γράφει ο Σπύρος Παπαχαρίσης |

Περισσότεροι από 28 εκατομμύρια Πρόσκοποι γιορτάζουν κάθε 22α Φεβρουαρίου την Ημέρα Σκέψης. Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι μια Προσκοπική και Οδηγική εκδήλωση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1926 στις 22 Φεβρουαρίου, σε ανάμνηση της γέννησης του ιδρυτή του Προσκοπισμού Λόρδου Robert Baden Powell (22/2/1857). Την ημέρα αυτή οι Πρόσκοποι και οι Οδηγοί συλλογίζονται για τις αξίες των οργανώσεών τους, αποστέλλουν τις ευχές σε όλους όσοι ανήκουν στη μεγάλη αυτή παγκόσμια οικογένεια και πραγματοποιούν εράνους για να βοηθήσουν προσκόπους και οδηγούς σε φτωχές χώρες.

Με την ευκαιρία αυτήν το florinapast δημοσιεύει μια φωτογραφία από το Ιστορικό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Σε αυτήν Πρόσκοποι από την Φλώρινα απαθανατίζονται σε αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης όπου και φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην 1η Πανελλήνια Προσκοπική Συγκέντρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 2 έως 7 Ιουλίου 1926.

Το πλήθος της αντιπροσωπείας παραπέμπει και στον δυναμισμό του προσκοπικού κινήματος που παρουσίαζε τότε η Φλώρινα. Στο μέσο της φωτογραφίας φαίνεται ο Έφορος Μακεδονίας Παυλίδης αριστερά του ο Σ. Τριανταφυλλίδης και δεξιά του με τα πολιτικά ο Γ. Σμυρνής (;).

Στο φύλλο 238/15-7-1926 του τοπικού «Ελέγχου» έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε ένα κείμενο που αναφέρεται στο γεγονός της συμμετοχής των ομάδων της Φλώρινας στην 1η Πανελλήνια Προσκοπική Συγκέντρωση.

Η Α’ Πανελλήνιος Προσκοπική Συγκέντρωσις

Είναι αξία πάσης εξάρσεως η προσκοπική μυσταγωγία, ήτις έλαβε χώραν εν Αθήνας από της 2ας μέχρι της 7ης τρέχοντος μηνός, εις την οποίαν συμμετέσχον προσκοπικαί Ομάδες και αντιπροσωπείαι των περισσοτέρων περιφερειών του Κράτους ως και του έξω ελληνισμού της Αλεξανδρείας και των Παρισίων και εις την οποίαν αντιπροσωπεύθει επαξίως δια των προσκοπικών ομάδων και η πόλις μας.

Η συγκέντρωσις αύτη, εις ην επεκοινώνησαν υπερ τρισχίλιοι πρόσκοποι ήτο υψίστης σημασίας διότι απέβλεπε να αναθεμελειώση τον προσκοπισμόν επί νέων βάσεων προς ευρυτέραν διάδοσιν και εδραίαν επικράτησιν αυτού δια την καθόλαν επιτυχή αγωγήν – σωματικήν και ηθικήν – της νεολαίας προς το καλόν της κοινωνίας και της πατρίδος.

Οι πρόσκοποι είχον κατευλισθή εις το Μαράσλειον Διδασκαλείον, όπου ειδική υπηρεσία εφρόντιζε δια το συσσίτιον αυτών και την καθαριότητα του στρατοπέδου, ιατρός δε καθ’ εκάστην επισκπέπτετο τους προσκόπους, εξ ων οι ασθενείς ετύγχανον πάσης περιθάλψεως αποστελόμενοι δια την καλυτέραν άνεσιν και νοσηλείαν εις το πλησίον νοσοκομείον του Ευαγγελισμού.

Κατά την επίδειξιν και παρέλασιν αι Ομάδες Φλωρίνης εθαυμάσθησαν δια το έξοχον παράστημα αυτών προκαλέσασαι θερμοτάτας εκδηλώσεις και τα ιδιαίτερα συγχαρητήρια του Γενικού Εφόρου του Σώματος, του Περιφερειακού Εφόρου Θεσσαλονίκης και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. κ. Ηλιάκη.

Τας άλλας ημέρας οι Πρόσκοποι επεσκέφθησαν τα μουσεία των αρχαιοτήτων, το εθνολογικόν, το Ζωολογικόν, της Ακροπόλεως και τά άλλα αξιοθέατα. 

Κατά τας συνεδριάσεις αι αντιπρόσωποι των Ομάδων μας κ.κ. Γ. Σμυρνής και Σ. Τριανταφυλλίδης έλαβον ενεργότατον μέρος αναπτύξαντες τας απόψεις των, αίτινες υιοθετήθησαν εξ ολοκλήρου υπό του Συνεδρείου, αντιπροσωπευθείσης ούτω της περιφερείας μας όσον ουδεμία άλλη εις την σπουδαίαν ταύτην συγκέντρωσιν.

Παρέστησαν κατ’ αυτάς και σπουδαίοι στρατιωτικοί παράγοντες, προεδρεύσαντος του Συνεδρίου του Επιτελάρχου κ. Σαραγιάννη, επιφανείς πολίται και δημοσιογράφοι.

Ο κ. Σ. Τριανταφυλλίδης ως αντιπρόσωπος Φλωρίνης χαιρετίζων το Συνέδριον εξήρε τας πρόοδους του προσκοπισμού εν τη περιφερεία Φλωρίνης ιδία τω 1920 ότε οι πρόσκοποι Φλωρίνης εδημιούργησαν ιεράν προσκοπικήν παράδοσιν και ανέγραψαν χρυσάς σελίδας, όσον πουθενά αλλού, εις την ιστορίαν του προσκοπισμού ελληνισμού. Ανέπτυξε κατόπιν ο εις των αρχαιοτέρων αρχηγών της περιφερείας μας, τας ιδιαίτερας συνθήκας αυτής, τα αντιλήψεις και αξιώσεις δια την ανασυγκρότησιν του προσκοπισμού και κατέληξεν εις τας εξής προτάσεις: 1. Την σύνταξιν νέου οργανισμού του Σώματος δια την ομοιόμορφον λειτουργίαν των ομάδων, 2. Την λειτουργίαν επί τρίμηνον κατά τας θερινάς διακοπάς σχολής προς ειδικήν μόρφωσιν των αρχηγών και των προσκόπων ειδικοτήτων (σαλπιγκτών, τυμπανιστών, σηματοτηλεγραφητών κτλ.) και 3. Την δια νόμου υλικήν υποστήριξιν του προσκοπισμού Μακεδονίας. Ενόνισε δε προς τούτους να μη γίνεται κατάχρησις προσκοπικής εργασίας ώστε να παρακωλύονται σοβαρώς οι άλλαι εργασίαι των προσκόπων.
Ηυχαρίστησε προσφωνήσας ο κ. Σ. Τριανταφύλλίδης.

Εκτός του συνεδρίου εις γενικήν συγκέντρωσιν των προσκόπων καθ ήν το Διοικητικό Συμβούλιον χαιρέτισεν την συγκέντρωσιν, ο κ. Τριανταφυλλίδης, ωμίλησεν εκ μέρους των προσκόπων Μακεδονίας ως και εις το δωθέν προς τιμήν των αντιπροσώπων γεύμα κινήσας το εξαιρετικόν ενδιαφέρον δια τον προσκοπισμόν της περιφερειάς μας.

Ούτω διεξήχθη με έναν αγνόν ενθουσιασμόν η συγκέντρωσις, ήτις μας υπόσχεται την αναβίωσιν και την πρόοδον του υψηλού προσκοπικού θεσμού, όστις δια τον γνωρίζοντα τας αρχάς του δεν είναι άλλο παρά η εφηρομσμένη αγωγή, η αυτενέργεια και αυτοαγωγή, που πρεσβεύει το νεώτερον σχολείον δια την δημιουργίαν, ήδη μάλιστα εις την πνιγηράν ατμόσφαιραν του υλισμού και ύστερα από την εθνικήν τραγωδίαν, πολιτών με καλόν χαρακτήρα, σωματικήν και πνευματικήν διαπεδαγώγησιν, ανταξίων των προσδοκιών της κοινωνίας και της πατρίδας.

Δεν θα παραλείψωμεν να αναφέρωμεν ευγνωμόνως ότι ο κ. Ι. Ηλιάκης επανειλημμένως επεσκέφθη τας ομάδας, επιδείξας όλως εξαιρετικόν ενδιαφέρον και χαράν όταν είδε προσκόπους της περιφέρειας μας και ότι χάρις εις τας προσπαθείας του οι πρόσκοποι της Μακεδονίας εφιλοξενήθησαν επί τέσσαρας ημέρας εν Αθήναις.

Σπύρος Παπαχαρίσης

Διαβάστε επίσης...
Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Απαντήστε στην παρακάτω πράξη πριν υποβάλετε το σχόλιό σας *

Translate »